Privacyverklaring Toggle

droomwonen.com B.V. en stichting Droomwonen Brabant zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De contactgegevens van droomwonen.com zijn:
Website: https://www.droomwonen.com
Adres: Belcrumwatertoren, Speelhuislaan 158, 4815 CJ Breda
Telefoon: +31 (0)76 205 10 10
Contactpersoon AVG: Egbert Kalle is de Functionaris Gegevensbescherming van droomwonen.com
Hij is te bereiken via egbert@droomwonen.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
droomwonen.com verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Het overzicht van de persoonsgegevens die wij voor onze administratie verwerken:
 Voor- en achternaam
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Land
 Geslacht
 Voorkeurs gemeente om te wonen
 Voorkeur typologie woning
 Huidige woonstatus
 Woon budget

Overzicht van persoonsgegevens, die wij voor onze onderzoeken en projecten verwerken
Voor haar projecten maakt droomwonen.com op verschillende manieren gebruik van persoonsgegevens
 Oproepen tot aansluiting bij nieuwe bouwinitiatieven
 Enquêtes en nieuwsbrieven
 Contact na aanmelding voor specifiek project
 Inschrijvingen voor werkgroepen, workshops, cursussen, en werkateliers

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker daadwerkelijk ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via egbert@droomwonen.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
droomwonen.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 Het afhandelen van uw betaling
 Verzenden van onze nieuwsbrief
 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
droomwonen.com neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van droomwonen.com) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
droomwonen.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 De persoonsgegevens opgenomen in ons klant bestand bewaren wij voor een periode van maximaal één jaar na het laatste gebruik
 De persoonsgegevens opgenomen in ons acquisitiebestand bewaren wij voor een periode van maximaal 5 jaar na het laatste gebruik
 De persoonsgegevens opgenomen in ons woningzoekendenbestand worden vijfjaarlijks opgeschoond en verouderde gegevens worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
droomwonen.com verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
droomwonen.com gebruikt voor haar website geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door droomwonen.com en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar egbert@droomwonen.com. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

droomwonen.com wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
droomwonen.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze contactpersoon via egbert@droomwonen.com.

Deze verklaring is in PDF hier te downloaden.